Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Folwarkach Wielkich

Zabłudów, dnia  22 czerwca  2017r.

 

BURMISTRZ  ZABŁUDOWA

 

            zgodnie z Zarządzeniem Nr VII/410/2017  z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego ustnego ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wolno stojącym murowanym budynkiem mieszkalnym w stanie surowym, wybudowanym w latach 80-tych, o pow. zabudowy ok.122m², o pow. użytkowej ok.170m², oznaczonej nr geod.126/1 o pow.0,07 ha, położonej w obrębie Folwarki Wielkie, posiadającej urządzona księgę wieczystą nr BI1B/00039990/6, nie posiadającej m.p.z.p. i dla której nie ustalono warunków zabudowy – cena wywoławcza 86 100,00zł, zwolniona z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.10a ustawy o podatku od towarów i usług.

Wadium 8 610,00 zł.

                       Zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1490)  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

                                   Przetarg  odbędzie  się w dniu 31 lipca 2017r. o godz. 11  w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Zabłudowie .

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nr  52 8099 0004 0000 0101 2000 0340 w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie  w terminie do dnia 27 lipca 2017r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

W przypadku osób prawnych, do dokonywania czynności przetargowych przystąpić może osoba, posiadająca pełnomocnictwa wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena ta nie może  być rozłożona na raty. Koszty związane z okazaniem granic, sporządzeniem umowy notarialnej oraz założeniem księgi wieczystej lub zmianą w dotychczasowej księdze wieczystej ponosi kupujący.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.

.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2017-06-22

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-06-28

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-06-28