Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Zabłudowie i Żywkowie

Przetargi odbędą się w dniu 12 stycznia 2018r. o godz. 11 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie . Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nr 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340 w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie w terminie do dnia 09 stycznia 2018r

Zabłudów, dnia  13 listopada  2017r.

BURMISTRZ  ZABŁUDOWA

zgodnie z Zarządzeniem Nr VII/449/2016  z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze  przetargów  ogłasza  przetargi na sprzedaż n/w nieruchomości:

  1. nieograniczony ustny:

1) Żywkowo - dz. nr 274 o pow.0,2000 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą  BI1B/00055298/3, przeznaczona na podstawie decyzji Burmistrza Zabłudowa nr RGiGG.6730.71.2017 z dnia 31 lipca 2017r.  pod budowę  budynku mieszkalnego i gospodarczego w zabudowie zagrodowej, wraz z infrastrukturą. Cena wywoławcza - netto 28 210,00zł, brutto 34 698,30 zł ( 23%VAT),

Wadium 3 470,00zł.

2) Żywkowo - dz. nr 275 o pow.0,1900 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą  BI1B/00055298/3, przeznaczona na podstawie decyzji Burmistrza Zabłudowa nr RGiGG.6730.70.2017 z dnia 28 lipca 2017r.  pod budowę  budynku mieszkalnego i gospodarczego w zabudowie zagrodowej, wraz z infrastrukturą. Cena wywoławcza - netto 29 800,00zł, brutto 36 654,00 zł ( 23%VAT),

Wadium – 3 666,00 zł.

3) Zabłudów  – dz. nr 255 o pow.0,0626 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą  BI1B/00059144/7, przeznaczoną na podstawie decyzji Burmistrza Zabłudowa nr RGiGG.6730.241.2012 z dnia 06.12.2012r.  pod budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza - netto 43 010,00zł, brutto 52 902,30 zł ( 23%VAT),

Wadium 5 291,00zł.

Obciążenia: przez teren działki wzdłuż północno – wschodniej granicy przebiega kanalizacja deszczowa. Nabywca zobowiązany będzie ustanowić nieodpłatnie służebność umożliwiająca korzystanie, ewentualne naprawy oraz modernizację  kanalizacji.

 

  1. ograniczony ustny:

1)Żywkowo – dz. nr 280 o pow.0,0300 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą BI1B/00122575/0, nie posiadającą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dla  której nie ustalono warunków zabudowy. Cena wywoławcza –  3 000,00zł, zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art.43 ust.1 pkt.9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wadium  300,00 zł.

Do przetargu  przystąpić mogą właściciele działek sąsiednich nr nr  278, 281.

 

            Zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1490)  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Przetargi  odbędą  się w dniu 12 stycznia 2018r. o godz. 11  w sali konferencyjnej  Urzędu Miejskiego w Zabłudowie .

Warunkiem przystąpienia do przetargów  jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nr  52 8099 0004 0000 0101 2000 0340 w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie  w terminie do dnia 09 stycznia 2018r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena ta nie może  być rozłożona na raty. Koszty związane z okazaniem granic, sporządzeniem umowy notarialnej oraz założeniem księgi wieczystej lub zmianą w dotychczasowej księdze wieczystej ponosi kupujący.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargów .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2017-11-13

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-11-14

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-11-14