Sprzedaż nieruchomości w drodze II przetargu nieograniczonego

Zabłudów, dnia 12

Zabłudów, dnia 26 lutego 2016r.

BURMISTRZ ZABŁUDOWA

zgodnie z Zarządzeniem Nr VII/173/2016 z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze drugiego przetargu nieograniczonego ustnego ogłasza drugi przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kołpaki, oznaczonej nr geod. 1063 o pow.1614m², posiadającej urządzoną księgę wieczysta KW BI1B/00063665/6, przeznaczonej na podstawie decyzji nr RGiGG.7331-1-183/10/11 z dnia 27 stycznia 2011r. pod budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego - cena wywoławcza netto 19 240,00zł, brutto 23 665,20zł ( 23%VAT).

Wadium 2 370,00zł

Obciążenia - umowa dzierżawy do 30.09.2019r.

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1490) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2016r. o godz. 11 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nr 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340 w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie w terminie do dnia 25 marca 2016r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena ta nie może być rozłożona na raty. Koszty związane z okazaniem granic, sporządzeniem umowy notarialnej oraz założeniem księgi wieczystej lub zmianą w dotychczasowej księdze wieczystej ponosi kupujący.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu .

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Wprowadzający: Bogusława Supruniuk

Data modyfikacji: 2016-03-04

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2013-04-10