Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości w Rzepnikach

Zabłudów, dnia 07 sierpnia 2017r.

 

BURMISTRZ ZABŁUDOWA

zgodnie z Zarządzeniem Nr VII/422/2017 z dnia 04 sierpnia 2017r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze trzeciego przetargu nieograniczonego ustnego ogłasza trzeci przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Rzepniki oznaczonej nr geod.591/1 o pow.0,0990ha, dla której w drodze decyzji nr RGiGG.6730.217.2016 z dnia 14 listopada 2016r. ustalono warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00055816/1 - cena wywoławcza ustalona została na kwotę netto 8 500,00 zł, brutto 10 455,00 zł( 23%VAT);

Wadium 1 050,00 zł.

Obciążenia nieruchomości – umowa dzierżawy do 30.09.2023r.

 

Zgodnie z § 14 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.1490) o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2017r. o godz. 11 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nr 52 8099 0004 0000 0101 2000 0340 w Podlasko- Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie w terminie do dnia 07 września 2017r. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

W przypadku osób prawnych , do dokonywania czynności przetargowych przystąpić może osoba, posiadająca pełnomocnictwa wynikające z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Pełnomocnictwo do czynności przetargowych i nabycia w drodze umowy notarialnej powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego, natomiast do czynności przetargowych dopuszczalne jest pełnomocnictwo współmałżonka w formie pisemnej z poświadczonym notarialnie podpisem.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, a oferentowi, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w wyznaczonym przez organizatora przetargu terminie.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości. Cena ta nie może być rozłożona na raty. Koszty związane z okazaniem granic, sporządzeniem umowy notarialnej oraz założeniem księgi wieczystej lub zmianą w dotychczasowej księdze wieczystej ponosi kupujący.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu .

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2017-08-07

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-08-07

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-06-05