OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCIw Folwarkach Tylwickich

Ogłoszenie w formie pliku do pobrania pdf.

ZARZĄDZENIE NR V/ /07

ZARZĄDZENIE NR VII/159/2016

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego ustnego

Na podstawie art.30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1515; zm. poz.1890), w związku z art.28 i art.37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1774, zm.poz.1777; z 2016r. poz.65) , w wykonaniu § 2 ust.1 Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XVI/104/08 z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XXII/168/09 z dnia 13 lutego 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr IX/63/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

z a r z ą d z a m,

co następuje:

§ 1

Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomość położoną w obrębie Folwarki Tylwickie, oznaczoną nr geod. 343/4 o pow.0,3863 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW BI1B/00056151/8, przeznaczona na podstawie decyzji nr RGiGG.6730.185.2015 z dnia 30 października 2015r. pod budowę budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej - cena wywoławcza netto 76 620,00 zł, brutto 94 242,60 zł (23%VAT),

Obciążenia - umowa dzierżawy do 30.09.2024r.

§ 2

Ogłoszenie o przetargu podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie i we wsi Folwarki Tylwickie, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu opublikować w prasie codziennej o zasięgu lokalnym - Gazeta Wyborcza.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Wprowadzający: Bogusława Supruniuk

Data modyfikacji: 2016-01-28

Opublikował: Justyna Ostaszewska

Data publikacji: 2013-09-18