Zarządzenie w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE NR V/ /07

ZARZĄDZENIE NR VII/217/2016

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 20 maja 2016r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz art.37 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1774, zm.poz.1777, z 2016r. poz.65) w wykonaniu § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XVI/104/08 z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XXII/168/09 z dnia 13 lutego 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr IX/63/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

- z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Sprzedać AMERPOL KARTON Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białostoczku 20 nieruchomość oznaczoną nr geod. 521/85 o pow.0,0521 ha, położoną w obrębie Halickie, gm. Zabłudów, wraz z częściami składowym w postaci utwardzenia terenu o powierzchni asfaltowej ( brama wjazdowa i część utwardzenia z trylinki stanowi własność użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiednich), posiadającą urządzona księgę wieczystą nr BI1B/00048217/0, nieposiadającą m. p. z. p. i dla której nie ustalono warunków zabudowy, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych: nr geod.521/19, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00058934/5, nr geod. 521/68, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00094551/0, nr geod. 521/20, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr BI1B/00058617/7, będących w użytkowaniu wieczystym Nabywcy.

§ 2. 1.Przez teren działki nr 521/85 przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna stanowiąca własność Gminy Zabłudów.

2. Nabywca ustanowi nieodpłatnie na rzecz Gminy Zabłudów służebność przesyłu w celu właściwej eksploatacji, naprawy i konserwacji i przebudowy infrastruktury technicznej o której mowa w ust.1.

§ 3. Cena nieruchomości opisanej w § 1 ustalona została na kwotę netto 19 979,00zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć 00/100 zł) brutto 24 574,17zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery 17/100zł) ( 23%VAT stanowi kwotę 4 595,17zł ).

§ 4. Cena brutto ustalona w § 3 zapłacona będzie przez Nabywcę w całości do dnia zawarcia umowy sprzedaży na konto Urzędu Miejskiego w Zabłudowie nr 54 8099 0004 0000 0101 2000 0110 w Podlasko - Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Wprowadzający: Bogusława Supruniuk

Data modyfikacji: 2016-06-06

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-06