Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE  NR VII /461/2017

BURMISTRZA  ZABŁUDOWA

     z dnia 14 grudnia  2017r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art.30 ust.2  pkt 3 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1874, w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147 z późn.zm.), w  wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XVI/104/08  z  dnia 23 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej  Uchwałami Rady Miejskiej w Zabłudowie: Nr XXII/168/09 z dnia 13 lutego 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony i Nr IX/63/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 

z a r z ą d z a m,

co następuje:

 

  • 1.1.Przeznaczyć do wydzierżawienia udział 272/800 w działce oznaczonej nr geod. 116/2, położonej w Białymstoku , w obrębie 24 – Dojlidy Górne :

1) część działki o pow.0,2368 ha – użytkowaną jako siedlisko,

2)część działki o pow.0,3317 ha - przeznaczoną do wykorzystania rolniczego.

  1. Roczny czynsz za dzierżawę wynosi:

   1) za udział 272/800 w część działki o pow.0,2368 ha użytkowanej jako siedlisko - netto 338,15 zł , brutto  415,92zł (23%VAT), płatny będzie w równych ratach wynoszących netto 84,54 zł, brutto 103,98 zł  w terminie do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku.

   2) za udział 272/800 w część działki o pow.0,3317 ha - przeznaczonej do wykorzystania rolniczego  - równowartość pieniężna 100kg pszenicy, obliczona w oparciu o średnią cenę skupu pszenicy publikowaną przez GUS, płatny będzie jednorazowo w terminie do 28 lutego następnego roku.

 

 

  • 2. 1.Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni ( od dnia 15.12.2017r. do dnia 05.01.2018r.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz w biuletynie informacji publicznej (http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl).
  1. Nieruchomość opisana w § 1 jest wydzierżawiona.
  2. Na nieruchomość opisaną w § 1 będzie przedłużona umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2017-12-14

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-12-15

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-03-13