Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

ZARZĄDZENIE  NR VII/485/2018

 BURMISTRZA  ZABŁUDOWA

  z dnia 19 lutego  2018r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Na podstawie art.30 ust.2  pkt 3 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.), w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.121), w  wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XVI/104/08  z  dnia 23 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Zabłudowie: Nr XXII/168/09 z dnia 13 lutego 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz  Nr IX/63/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 

z a r z ą d z a m,  co następuje:

 

  • 1. 1.Przeznaczyć do wydzierżawienia n/w nieruchomości przeznaczone do wykorzystania rolniczego:

1) Folwarki Małe  – dz. nr 236/1  o pow. 0,3680 ha, w tym dr- 0,3680 ha -  wysokość rocznego czynszu stanowi równowartość pieniężną 216kg pszenicy;

2) Folwarki Małe – dz. nr 238/1  o pow.0,0850 ha, w tym  dr-0,0850 ha- wysokość rocznego czynszu stanowi równowartość pieniężną 50kg pszenicy.

  1. Przeznaczyć do wydzierżawienia n/w nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową lub zagrodową:

1) Kudrycze – dz. nr 112 o pow.0,0112 ha, w tym BrRV-0,0112 ha -  wysokość rocznego czynszu wynosi netto 47,98 zł, brutto 59,02 zł (23%VAT);

2) Koźliki – dz. nr 58 o pow. 0,1100 ha (zabudowana część), w tym BrRIVb-0,0300ha, BrRVI-0,0800 ha - wysokość rocznego czynszu wynosi netto 471,24 zł , brutto 579,63 zł (23%VAT);

3) Krynickie – dz.nr 105/5 o pow.0.0208 ha (część), w tym BrRVI-0,0208 ha – wysokość rocznego czynszu wynosi netto  89,11 zł, brutto 109,61 zł ( 23%VAT).

 

  • 2.1. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni licząc od dnia 23.02.2018r. do dnia 16.03.2018r.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach położenia nieruchomości oraz w biuletynie informacji publicznej (http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/).
  1. Po upływie terminu określonego w ust.1:

1) nieruchomości opisane w § 1.ust.1 wydzierżawione będą w drodze bezprzetargowej;

2) na nieruchomości opisane w § 1 ust.2 przedłużone będą umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami.

  1. Termin płatności czynszu dzierżawnego:

1) czynsz do równowartości pieniężnej 200kg pszenicy płatny jest jednorazowo w terminie do 28 lutego następnego roku;

2) czynsz dzierżawny do równowartości pieniężnej powyżej 200kg pszenicy płatny jest w ratach w terminie do 30 września ( za I półrocze) i do 28 lutego ( za II półrocze).

   3) czynsz za dzierżawę nieruchomości opisanych w § 1 ust.2  płatny będzie w czterech równych ratach w terminie do 15 marca ,15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku i będzie co roku waloryzowany w oparciu o wskaźnik inflacji, ogłaszany przez Prezesa GUS na koniec każdego roku.

 

  • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2017-12-14

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-02-26

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-03-13