Zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR V/ /07

ZARZĄDZENIE NR VII/ 160/2016

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabłudów

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515; zm. poz.1890) oraz art.13 ust.1 i 2 i art.25 ust.1 i 2 w związku z art.23 ust.1 pkt.5 i 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774, zm.1777; z 2016r. poz.65 ) - z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. Ustala się minimalne stawki czynszu dzierżawnego:

1.Grunty pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe:

1) miasto Zabłudów - 1,25 zł/m² rocznie,

2) pozostałe wsie - 0,42 zł/ rocznie.

2. Grunty pod uprawy warzyw (ogródki) - 0,31zł/m² rocznie.

3. Grunty pod działalność rekreacyjną - 0,30 zł/m² rocznie.

4.Grunty do obsługi komunikacyjnej ( drogi dojazdowe, parkingi i place postojowe):

1) miasto Zabłudów - 2,10zł/m² rocznie,

2) pozostałe wsie -0,70zł/m² rocznie.

5. Grunty pod place składowe:

1) miasto Zabłudów - 0,30zł/m² miesięcznie,

2) pozostałe wsie - 0,10 zł/m² miesięcznie.

6. Grunty na cele infrastruktury technicznej ( np. stacje telefonii komórkowej, kontenery telekomunikacyjne, stacje transformatorowe i inne) - 6,73 zł/m² miesięcznie.

7. Grunty przeznaczone do wykorzystania rolniczego - stawki rocznego czynszu w wysokości równowartości kwintali (q) pszenicy za 1 hektar:

1) grunty orne:

a) klasa RIIIa - 3,0q,

b) klasa RIIIb -2,5 q,

c) klasa RIVa - 2,0q,

d) klasa RIVb - 1,7q,

e) klasa RV- 1,5 q,

f) klasa RVI - 1,3 q,

2) użytki zielone:

a) klasa III - 2,0 q,

b) klasa IV - 1,8 q,

c) klasa V - 1,5 q,

d) klasa VI - 1,3 q,

3) pozostałe użytki (N, Lz, Ls, W i inne) - 1,0q.

8. Budynki mieszkalne - 1,00zł/m² miesięcznie.

9. Budynki o funkcji niemieszkalnej, niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( np. budynki gospodarcze) - 0,30 zł/m² miesięcznie.

10. Grunty pod tablice reklamowe oraz reklamy na ścianach budynków:

1) do 1 m² - 25zł miesięcznie,

2) powyżej 1 m² - 18 zł za każdy rozpoczęty metr powierzchni tablicy miesięcznie.

§ 2. Do stawek czynszu określonych w § 1, za wyjątkiem gruntów przeznaczonych do wykorzystania rolniczego ( i wykorzystywanych rolniczo) należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.

§ 3. Za cenę 1,0q pszenicy do obliczenia czynszu o którym mowa w § 1 ust.7 przyjmuje się średnią krajową cenę skupu pszenicy ogłaszaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4. Ustala się terminy płatności czynszów:

1.Miesięcznych - do 10 każdego miesiąca.

2.Rocznych:

1) za grunty do wykorzystania rolniczego:

a) jednorazowo do 28 lutego następnego roku - czynsz do równowartości pieniężnej 2,0q pszenicy,

b) w ratach płatnych do 30 września - za I półrocze danego roku i do 28 lutego następnego roku - za II półrocze danego roku - czynsz o równowartości pieniężnej powyżej 2,0q pszenicy,

c) pozostałe czynsze roczne płatne będą w ratach : do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

§ 5. Minimalne stawki czynszu określone w § 1, za wyjątkiem ust.7 podlegają corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług.

§ 6. Minimalne stawki czynszu określone w § 1 zastosowanie mają do ustalenia wywoławczej wysokości czynszu w przypadku przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia w drodze przetargu i ustalenia czynszu w przypadku wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej oraz do umów dzierżawy przedłużanych na dalszy okres.

§ 7. Opłata za bezumowne korzystanie ustalana będzie w wysokości 200% czynszu ustalonego w § 1.

§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr VI/287/2013 Burmistrza Zabłudowa z dnia 15 maja 2013r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabłudów oraz Zarządzenie Nr VII/43/2015 Burmistrza Zabłudowa z dnia 14 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Zabłudów.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2016-05-24

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-02-26

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-05-12