Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Ciełuszki

ZARZĄDZENIE  NR VII/462/2017

BURMISTRZA  ZABŁUDOWA

     z dnia 18 grudnia 2017r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust.2  pkt 3 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1874), w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147, zm. poz.2260, zm. z 2017r. poz.820), w  wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Zabłudowie Nr XVI/104/08  z  dnia 23 maja 2008 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony zmienionej  Uchwałami Rady Miejskiej w Zabłudowie: Nr XXII/168/09 z dnia 13 lutego 2009r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony i Nr IX/63/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

 

z a r z ą d z a m,

co następuje:

                                              

  • 1

Przeznaczyć do sprzedaży  nieruchomość położoną w obrębie Ciełuszki, oznaczoną nr geod. 1320/27 o pow. 0,1040 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą  BI1B/00056713/6, przeznaczoną na podstawie decyzji Burmistrza Zabłudowa nr RGiGG.6730.157.2017 z dnia 10.11.2017r.  pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną. Cena wywoławcza - netto 19 292,00zł, brutto 23 729,16 zł ( 23%VAT).

                                              

  • 2

            Zarządzenie  podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni, w terminie od dnia  21.12.2017r.  do dnia 11.01.2018r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, w Zabłudowie, we wsi Ciełuszki oraz w biuletynie informacji publicznej (http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl ), zaś komunikat o wywieszeniu niniejszego wykazu opublikowany będzie w Gazecie Wyborczej.

                                              

                                  

  • 3
  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości opisanej w § 1 w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 01.02.2018r.
  2. W przypadku braku osób uprawnionych do skorzystania z pierwszeństwa o którym mowa w ust.1, po 6-ciu tygodniach od daty ogłoszenia niniejszego zarządzenia nieruchomość opisana w § 1 przeznaczona będzie do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego.

 

  • 4

                                   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bogusława Supruniuk

Data wytworzenia: 2017-12-18

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-12-19

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-12-19