Opracowanie projektów aktów prawnych

Opracowanie projektów aktów prawnych

I. Projektami aktów prawnych w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabłudowie - część VI - są:
1) Zarządzenia Burmistrza;
2) Uchwały Rady Miejskiej.

II. Projekty aktów prawnych są opracowywane przez poszczególne referaty i akceptowane przez radcę prawnego.

III. Projekty uchwał powinny być uzgodnione z:
1) Właściwą komisją Rady;
2) Jednostkami organizacyjnymi, którym ma być powierzone wykonanie zadań wynikających z aktu prawnego;
3) Projekt uchwały zatwierdza Burmistrz.

IV. Termin w/w uzgodnień nie powinien przekroczyć 14 dni.

V. Uchwała Rady lub zarządzenie Burmistrza kierowane jest do właściwego referatu lub jednostki organizacyjnej gminy celem realizacji.

VI. Za merytoryczną i terminową realizację zadań wynikających z aktów prawnych odpowiadają kierownicy referatów - odpowiednio do zakresu ich działań.

VII. Burmistrz podpisuje zarządzenia.


Opracowywanie uchwał Rady reguluje Statut Gminy Zabłudów w rozdziale V. Tryb pracy Rady w punkcie 4 zatytułowanym 'Uchwały':

I. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.

II. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

III. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

IV. Projekty uchwał wymagają opinii właściwej Komisji Rady.

Komisje opiniują projekty uchwał oraz uchwalają wnioski w sprawie zmiany ich brzmienia. Opinie z uwzględnieniem przyjętych wniosków przekazywane są Radzie.

V. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.

VI. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

VII. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.

VIII. Postanowienie pkt 7 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez Burmistrza.

IX. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

X. Przepis pkt 9 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

XI. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.

XII. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2010-12-30

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2004-10-08