Zmiana Statutu Gminy Zabłudów

Zmiany Statutu Gminy Zabłudów zostały wprowadzone uchwałą Nr XXXIV/203/06 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 30 marca 2006 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/203/06

UCHWAŁA NR XXXIV/203/06

RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Zabłudów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/39/03 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabłudów (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 41, poz. 894) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 2 po wyrazie „przewodniczących” dodaje się wyrazy „organów wykonawczych”,

w pkt 3 skreśla się wyraz „Zabłudów”, a po wyrazach „Rady Miejskiej” dodaje się wyrazy „w Zabłudowie”;

2) w § 4 w ust. 1 w miejsce wyrazów „348,1 km2” wpisuje się wyrazy „339,77 km2”;

3) w załączniku do Statutu Gminy Zabłudów „Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Zabłudów” skreśla się punkty:

a) „8. Sołectwo Dojlidy Górne”,

b) „9. Sołectwo Kolonia Dojlidy”,

c) „11. Sołectwo Kolonia Halickie”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady

Teresa Teofilewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Walińska

Wprowadzający: Anna Walińska

Data modyfikacji: 2006-04-25

Opublikował: Małgorzata Węcławska

Data publikacji: 2006-04-25