Obwieszczenie nr 6220.2.2018

o wydaniu w dniu 28 września 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego obory o obsadzie 101 DJP wraz z zewnętrznym zamkniętym i szczelnym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1111,0 m3 oraz zbiornika na nieczystości bytowe o poj. 9,5 m3 na działce o nr geod. 760, obręb geodezyjny Pawły, gmina Zabłudów.

Zabłudów, 28 września 2018 r.

 

RGiGG.6220.2.2018

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

  Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.),  

 

podaję do publicznej wiadomości  informację

 o wydaniu w dniu 28 września 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie budynku inwentarskiego obory o obsadzie 101 DJP wraz z zewnętrznym zamkniętym i szczelnym zbiornikiem na gnojowicę o V= 1111,0 m3 oraz zbiornika na nieczystości bytowe o poj. 9,5 m3 na działce o nr geod. 760, obręb geodezyjny Pawły, gmina Zabłudów.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15, środa (godz. 8.30-16.30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie:  http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Zabłudowie przy ul. Rynek 8.

                                                                                 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2018-09-28

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-10-04

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-10-04