Obwieszczenie RGiGG.6220.8.2017

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową ze złoża Bobrowa VIII zlokalizowanego na działce nr geod. 658 na gruntach wsi Bobrowa, gmina Zabłudów

Zabłudów, 19 stycznia 2018 r.

 

RGiGG.6220.8.2017

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

 

             Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j.),  

 

podaję do publicznej wiadomości  informację

 

 o wydaniu w dniu 16 stycznia 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na   wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową ze złoża Bobrowa VIII zlokalizowanego na działce nr geod. 658 na gruntach wsi Bobrowa, gmina Zabłudów.

 

Decyzja została wydana na wniosek:  TRANS PP PRIM Małgorzata Pawluczuk, Zaścianki, ul. Wojskiego 3 , 15-521 Białystok.  

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15, środa (godz. 8.30-16.30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie:  http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Zabłudowie przy ul. Rynek 8.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2018-01-19

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2018-01-19