Obwieszczenie RGiGG.6220.6.2014

Zabłudów, 10.05.2017 r.

 

 RGiGG.6220.6.2014

           Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Burmistrza Zabłudowa znak: RGiGG.6220.6.2014 z dnia 29 lipca 2014r., umarzającej postępowanie, jako bezprzedmiotowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Zabłudów – Kowalowce, przewidzianego do realizacji na działkach o nr geod. 34/2, 96, 193 obręb Zabłudów oraz na działkach o nr geod. 46, 14 (rzeka Czarna Kłoda), 74 i 75/1 obręb Kowalowce, gm. Zabłudów, prowadzonej na wniosek Gminy Zabłudów.

 Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7:00-15:00, środy w godz.: 8:30-16:30.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                                           

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2017-05-10

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-05-12

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-05-12