Obwieszczenie RGiGG.6220.21.2016

Kategoria aktualności 1

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sześciu budynków do hodowli brojlerów kurzych lub indyczek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami towarzyszącymi, maksymalnie 2160 DJP, przewidzianych do realizacji na działce o nr geod. 59/6 obręb Kuriany, gm. Zabłudów

Zabłudów, 3 listopada 2017 r.

RGiGG.6220.21.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

             Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), w związku z art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

zawiadamiam

że w dniu 03.11.2017 r. została wydana decyzja   określająca  środowiskowe  uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na  „budowie sześciu budynków do hodowli brojlerów kurzych lub indyczek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami towarzyszącymi, maksymalnie 2160 DJP, przewidzianych do realizacji na działce o nr geod. 59/6 obręb Kuriany, gm. Zabłudów, na wniosek Pana  Mirosława Andrzeja Smakosza oraz Macieja Smakosza.

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku nr 44/NZ/2017 z dnia 23 marca 2017r. oraz uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Białymstoku znak: WOOŚ.4242.6.2017.RD z dnia 21 marca 2017 r.

Z aktami przedmiotowej sprawy każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. 205 w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

Obwieszczenie umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;
  • w Internecie pod adresem http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/;
  • w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń wsi Kuriany i Płoskie.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2017-11-03

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-11-03

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-06-30