Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Burmistrza Zabłudowa

Zabłudów, 22 maja 2017 r.

 

RGiGG.6220.1.2017

RGiGG.6220.7.2014

RGiGG.6220.4.2014

RGiGG.6220.16.2015

 

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

 

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 353 ze zm.), zawiadamiam, że Burmistrz Zabłudowa pismem z dnia 22 maja 2017r. przesłał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku pismo Pana Rafała Kosno, uznane przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jako odwołanie od następujących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Burmistrza Zabłudowa:

- przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 1489B na odcinku Pasynki-Zagruszany (gm. Zabłudów) – RGiGG.6220.1.2017;

-     budowa drogi gminnej Kol-Zabłudów-Ostrówki-Dawidowicze – RGiGG.6220.7.2014;

-     budowa fermy drobiu w Rybołach – RGiGG.6220.4.2014;

-     budowa wodociągów we wsi Miniewicze, Koźliki, Krynickie, Laszki, Ryboły, Pawły - RGiGG.6220.16.2015.

 Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią ww. pisma można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7:00-15:00, środy w godz.: 8:30-16:30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2017-05-23

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-05-23

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-05-23