Obwieszczenie o dopuszczeniu „Stowarzyszenia Bardzo Aktywna Wieś Kuriany” do udziału na prawach strony w postępowaniu

Zabłudów, 10 kwietnia 2017 r.

 RGiGG.6220.21.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

 

     Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 353 ze zm.), zawiadamiam, że Burmistrz Zabłudowa postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2017 r. dopuścił „Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś Kuriany” z siedzibą w Kurianach gm. Zabłudów, do udziału na prawach strony w postępowaniu z wniosku Pana Mirosław Andrzeja Smakosza i Macieja Smakosza w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sześciu budynków do hodowli brojlerów kurzych lub indyczek wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami towarzyszącymi, maksymalnie 2160 DJP, przewidzianych do realizacji na działce o nr geod. 59/6 obręb Kuriany, gm. Zabłudów.

 

 Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7:00-15:00, środy w godz.: 8:30-16:30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

             

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2017-04-10

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-04-11

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-04-11