O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6220.13.2015

o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory na głębokiej ściółce w obsadzie 960 sztuk bydła (608 DJP), przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 74/15 obręb Protasy, gm. Zabłudów.

Zabłudów, 11 maja 2017 r.

RGiGG.6220.13.2015

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory na głębokiej ściółce w obsadzie 960 sztuk bydła (608 DJP), przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 74/15 obręb Protasy, gm. Zabłudów.

 

W związku z tym, w ciągu 5 dni, licząc od dnia skutecznego doręczenia niniejszego pisma, można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, przy ul. Rynek 8 (w godz. 700 -1500/ środa w godzinach 830 -1630, pokój nr 205) zapoznać się z zebranymi materiałami, dowodami i żądaniami zgłoszonymi w w/w sprawie oraz wypowiedzieć się, co do nich. Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                               

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2017-05-12

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-05-12

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-03-08