O B W I E S Z C Z E N I E RGiGG.6220.13.2015

o przekazaniu odwołania od decyzji wydanej dnia 5 czerwca 2017 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na głębokiej ściółce w obsadzie 960 sztuk bydła (608 DJP), przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 74/15 obręb Protasy, gm. Zabłudówdo Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Zabłudów, 06.07.2017 r.
RGiGG.6220.13.2015

 

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

 

             Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 353 ze zm.), zawiadamiam, że Burmistrz Zabłudowa pismem z dnia 06.07.2017r. przesłał do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku odwołanie Sołtysa wsi Protasy Zdzisława Kuźmicza, Macieja Garniewskiego i innych mieszkańców oraz pismo mieszkańców wsi Protasy, Zwierki, Łubniki jako odwołanie od  decyzji wydanej dnia 5 czerwca 2017 r.  określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na głębokiej ściółce w obsadzie 960 sztuk bydła (608 DJP), przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 74/15 obręb Protasy, gm. Zabłudów.

 

 Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią ww. pisma można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7:00-15:00, środy w godz.: 8:30-16:30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2017-07-06

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-07-11

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-06-05