Obwieszczenie nr RGiGG.6220.10.2016 z dnia 17 czerwca 2016r

Obwieszczenie

Zabłudów, 17 czerwca 2016 r.

RGiGG.6220.10.2016

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

Na podstawie 21 ust. 2 pkt. 9 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

podaję do publicznej wiadomości informację

  • o wydaniu w dniu 17 czerwca 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1469B na odcinku Protasy - Folwarki Małe i przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1470B Folwarki Małe - Zabłudów (gm. Zabłudów) ze zjazdami, budową i przebudową przepustów, budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz

  • o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Decyzja została wydana na wniosek: Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15, środa (godz. 8.30-16.30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: http://um-zabludow.pbip.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Zabłudowie przy ul. Rynek 8.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2016-06-21

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-04-14