Wszczęcie postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla sprawy RGiGG.6220.12.2016

podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania z wniosku Gminy Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na „budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Zabłudów, obręb geodezyjny 94 - miasto Zabłudów”.

Obwieszczenie

Zabłudów, 29 kwietnia 2016 r.

  • RGiGG.6220.12.2016

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania z wniosku Gminy Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na „budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Zabłudów, obręb geodezyjny 94 - miasto Zabłudów”.

Ponadto wystąpiono do organów ochrony środowiska tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7:00-15:00, środy w godz.: 8:30-16:30.

Wywieszono od dnia……………………….

do dnia……………………………………...

Pieczęć /podpis/:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2016-05-06

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-05-06