POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Obwieszczenie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na „Wzmocnieniu nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1469B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Małe – Folwarki Wielkie od km 9+588 do km 11+223 (Gmina Zabłudów)”, a także o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji oraz możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami, dowodami oraz wypowiedzenia się co do nich, a także złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Data ogłoszenia : 22 czerwca 2015 r.

Treść ogłoszenia : Burmistrz Zabłudowa zawiadamia, że w dniu 19 czerwca 2015 r. wydane zostało postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Wzmocnieniu nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1469B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Małe – Folwarki Wielkie od km 9+588 do km 11+223 (Gmina Zabłudów)”.

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1, Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), informuję, że zostały zebrane wszystkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Powiatowy Zarząd Dróg Powiatowych w Białymstoku

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu: w godz. 7-15, w środę w godz. 8:30-16:30.

Burmistrz Zabłudowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Chmielewska - Nowik

Wprowadzający: Ewa Chmielewska - Nowik

Data modyfikacji: 2015-06-22

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2013-01-10