Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej w sprawie RGiGG.6220.2.2016

Obwieszczenie

Zabłudów, 4 maja 2016 r.

RGiGG.6220.2.2016

Obwieszczenie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości informac

o wydaniu w dniu 4 maja 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na gospodarowaniu wodą w rolnictwie, pod nazwą „wykonanie ziemnego stawu wodnego wraz z urządzeniami towarzyszącymi (mnichem spustowym do cieku Diakówka) do gromadzenia wody w zakresie gospodarstwa i polepszenia uprawy działek, na działkach o nr geod. 824, 825, 816 (droga) i 55 (rzeka Diakówka) położonych w obrębie Ryboły, gm. Zabłudów”.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15, środa (godz. 8.30-16.30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: http://um-zabludow.pbip.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Zabłudowie przy ul. Rynek 8.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2016-05-06

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-05-06