OBWIESZCZENIE Z DNIA 27 STYCZNIA 2015R.

Białystok,dnia 1997.09.

Zabłudów, 27 stycznia 2015 r.

RGiGG.6733.31.2014

  • O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 27 stycznia 2015 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012. poz. 647, z późn. zm.) że w dniu 27 stycznia 2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wydatkującej PE 110 mm, przewidzianej do realizacji w pasie drogi gminnej na dz. o nr ew. gr. 144 (obręb Protasy gm. Zabłudów) i drogi gminnej na dz. nr ew. gr. 577 (obręb Halickie gm. Zabłudów).

Sprawa jest prowadzona z wniosku: Gminy Zabłudów.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa, w terminie
14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, 214, w dniach pracy urzędu w godz. 700-1500.

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;

  • na stronie internetowej pod adresem http://um-zabludow.pbip.pl/;

  • w pobliżu miejsca inwestycji - na tablicy ogłoszeń w Halickich i Protasach,

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

od....................

do....................

podpis................................

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214- tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2015-01-27

Opublikował: Justyna Ostaszewska

Data publikacji: 2015-01-27