OBWIESZCZENIE Z DNIA 26 STYCZNIA 2015R.

Białystok,dnia 1997.09.

Zabłudów, 26 stycznia 2015 r.

RGiGG.6733.4.2015

  • O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 26 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2012.647 ze zm. ) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na części działek o nr ew. gr. 95/2, 96/2, 97/2 (w zakresie oznaczonym lit. A-D na załączniku graf.) w obrębie ewid. Halickie, gmina Zabłudów.

Ponadto informuję, iż w dniu 26 stycznia 2015 r. wystąpiono uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 6, 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Starostwem Powiatowym w Białymstoku, Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku.

Sprawa jest prowadzona z wniosku Pana Łukasza Pasierowskiego.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15.

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

  • na stronie internetowej http://um-zabludow.pbip.pl/

  • w pobliżu miejsca inwestycji - na tablicy ogłoszeń we wsi Halickie

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

od....................

do....................

podpis................................

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214- tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2015-01-27

Opublikował: Justyna Ostaszewska

Data publikacji: 2015-01-27