O G Ł O S Z E N I E z dnia 18 lutego 2015 r.

O G Ł O S Z E N I E z dnia 18 lutego 2015 r.

POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., – Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocena oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami),

podaję do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym wszczętym w dniu 09 lipca 2013 r., zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu wyrobów metalowych przewidzianego do realizacji na działkach o nr geod. 105/8 i 102/5 położnych w obrębie Zabłudów, gm. Zabłudów, zaliczonego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Sprawa prowadzona jest z wniosku SaMASZ Sp. z o.o.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji środowiskowej i do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Zabłudowa.

Z uwagi na powyższe informuje, że w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. 205, tel. (085) 718-81-00 istnieje możliwość zapoznania się z wnioskiem o wydanie decyzji, postanowieniem Burmistrza Zabłudowa stwierdzającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz raportem o oddziaływaniu na środowisko.

W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, tj. do dnia 11 marca 2015 r. (włącznie), można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na adres wskazany wyżej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej (email: um@zabludow.pl)

Informację umieszcza się na okres 21 dni:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

- w Internecie pod adresem http://um-zabludow.pbip.pl/

- w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń w Zabłudowie i w Rafałówce

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Wprowadzający: Wiesław Dąbrowski

Data modyfikacji: 2015-02-18

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2013-07-24