Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Obwieszczenie

Zabłudów, 8 kwietnia 2016 r.

RGiGG.6220.6.2016

Obwieszczenie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),

informuję

o wydaniu w dniu 8 kwietnia 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ziemnego stawu służącego do celów rolniczych, przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 209 położonej w obrębie Folwarki Tylwickie, gm. Zabłudów.

Decyzja została wydana na wniosek Pani Emilii Elżbiety Rapcewicz.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15, środa (godz. 8.30-16.30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: http://um-zabludow.pbip.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Zabłudowie przy ul. Rynek 8.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Maksymiuk

Wprowadzający: Mirosław Maksymiuk

Data modyfikacji: 2016-04-14

Opublikował: Justyna Ostaszewska

Data publikacji: 2014-02-19