OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BUDOWY WODOCIĄGÓW

Obwieszczenie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 3/5, 3/2, 2, 12, 56, 70, 11, 39/2, 39/1, 42/1, 41, 42, 43/6, 43/7, 43/8, 10, 43/4, 44/1, 45, 35, 9, 34/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Miniewicze, na działkach o nr ew. gr. 324/3, 218, 220, 216/4, 225, 106, 111, 187 położonych w obrębie ewidencyjnym Koźliki, na działkach o nr ew. gr. 778, 799, 785, 790, 798, 707, 511, 709, 728/1, 728/2, 810 położonych w obrębie ewidencyjnym Krynickie, na działkach o nr ew. gr. 47/2, 97, 96/1, 100/1, 99/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Laszki, na działce o nr ew. gr. 223 położonej w obrębie ewidencyjnym Ryboły oraz na działkach o nr ew. gr. 10/2, 10/1, 88, 722/2, 722/1, 721 położonych w obrębie ewidencyjnym Pawły, gm. Zabłudów.

Data ogłoszenia : 16 września 2015 r.

Treść ogłoszenia : Burmistrz Zabłudowa zawiadamia, że w dniu 31 sierpnia 2015 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. gr. 3/5, 3/2, 2, 12, 56, 70, 11, 39/2, 39/1, 42/1, 41, 42, 43/6, 43/7, 43/8, 10, 43/4, 44/1, 45, 35, 9, 34/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Miniewicze, na działkach o nr ew. gr. 324/3, 218, 220, 216/4, 225, 106, 111, 187 położonych w obrębie ewidencyjnym Koźliki, na działkach o nr ew. gr. 778, 799, 785, 790, 798, 707, 511, 709, 728/1, 728/2, 810 położonych w obrębie ewidencyjnym Krynickie, na działkach o nr ew. gr. 47/2, 97, 96/1, 100/1, 99/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Laszki, na działce o nr ew. gr. 223 położonej w obrębie ewidencyjnym Ryboły oraz na działkach o nr ew. gr. 10/2, 10/1, 88, 722/2, 722/1, 721 położonych w obrębie ewidencyjnym Pawły, gm. Zabłudów.

Ponadto wystąpiono do organów ochrony środowiska tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Gmina Zabłudów.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15.

Burmistrz Zabłudowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Chmielewska - Nowik

Wprowadzający: Ewa Chmielewska - Nowik

Data modyfikacji: 2015-09-17

Opublikował: Justyna Ostaszewska

Data publikacji: 2013-10-17