Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej

dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch zbiorników wodnych do celów retencyjnych, przewidzianych do realizacji na działce o nr geod. 61 położonej w obrębie Kucharówka, gm. Zabłudów

Obwieszczenie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch zbiorników wodnych do celów retencyjnych, przewidzianych do realizacji na działce o nr geod. 61 położonej w obrębie Kucharówka, gm. Zabłudów.

Data ogłoszenia : 31 października 2014 r.

Treść ogłoszenia : Burmistrz Zabłudowa zawiadamia, że w dniu 31 października 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu dwóch zbiorników wodnych do celów retencyjnych, przewidzianych do realizacji na działce o nr geod. 61 położonej w obrębie Kucharówka, gm. Zabłudów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15.

Burmistrz Zabłudowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Chmielewska - Nowik

Wprowadzający: Ewa Chmielewska - Nowik

Data modyfikacji: 2014-11-06

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2014-11-06