Obwieszczenie w sprawie budowy i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych

Obwieszczenie

RGiGG.6220.9.2015

Obwieszczenie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),

 

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 52/1 położnej w obrębie Nowosady, gm. Zabłudów”.

Data ogłoszenia: 13 lipca 2015 r.

Treść ogłoszenia: Burmistrz Zabłudowa zawiadamia, że w dniu 13 lipca2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 52/1 położnej w obrębie Nowosady, gm. Zabłudów”..

Inwestorem przedsięwzięcia jest Pani Paulina Plewa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15.

 

Burmistrz Zabłudowa

RGiGG.6220.10.2015

Obwieszczenie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235),

 

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 52/2 położnej w obrębie Nowosady, gm. Zabłudów”.

Data ogłoszenia: 13 lipca 2015 r.

Treść ogłoszenia: Burmistrz Zabłudowa zawiadamia, że w dniu 13 lipca2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych (elektrowni słonecznej) o łącznej mocy elektrycznej do 1000kW, przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 52/2 położnej w obrębie Nowosady, gm. Zabłudów”..

Inwestorem przedsięwzięcia jest Pani Paulina Plewa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15.

 

Burmistrz Zabłudowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Chmielewska - Nowik

Wprowadzający: Ewa Chmielewska - Nowik

Data modyfikacji: 2015-07-20

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-07-20