Obwieszczenie RGiGG.6220.20.2016

o wydaniu w dniu 21 lutego 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w m. Zabłudów na działce nr geod. 105/8, gm. Zabłudów.

Zabłudów, 21 lutego 2017 r.

 

RGiGG.6220.20.2016

 

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

 

             Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 j.t. ze zm.)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wydaniu w dniu 21 lutego 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji zgazowania skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości położonej w m. Zabłudów na działce nr geod. 105/8, gm. Zabłudów.

 

Decyzja została wydana na wniosek: SaMASZ Sp. z o.o.,   ul. Trawiasta 15, 15-161 Białystok.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15, środa (godz. 8.30-16.30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Zabłudowie przy ul. Rynek 8 oraz na tablicach ogłoszeń poszczególnych sołectw.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2017-02-21

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-02-23

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-02-23