Obwieszczenie RGiGG.6220.15.2016

Zabłudów, 30 czerwca 2016 r.

 Obwieszczenie RGiGG.6220.15.2016

 

             Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wszczęciu postępowania z wniosku Gminy Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na „budowie odcinka drogowego w m. Kuriany, gm. Zabłudów, który składa się z odcinków publicznej drogi powiatowej Nr 1476B, publicznej drogi gminnej Nr 106899B oraz wewnętrznej drogi gminnej oznaczonej jako dz. o nr geod. 317 i 310 położone w obrębie ew. Kuriany wraz z budową i przebudową zjazdów, obiektów inżynierskich i infrastruktury technicznej oraz budową kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przystanków i oświetlenia”.

Ponadto wystąpiono do organów ochrony środowiska tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7:00-15:00, środy w godz.: 8:30-16:30.

 

                                                                     

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2016-06-30

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-07-07

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-07-07