Obwieszczenie RGiGG.6220.11.2016

Zabłudów, 12 lipca 2016 r.

 

Obwieszczenie RGiGG.6220.11.2016

 

 Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 j.t.),

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

o wydaniu w dniu 12 lipca 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym, przewidzianym do realizacji na działkach o nr geod. 521/20, 521/19, 521/85 położonych w obrębie Halickie, gm. Zabłudów”

 

 

Decyzja została wydana na wniosek Amerpol Karton Sp. z o.o., Białostoczek 20, gm. Zabłudów, 15-592 Białystok,

  Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15, środa (godz. 8.30-16.30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: http://um-zabludow.pbip.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Zabłudowie przy ul. Rynek 8.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2016-07-12

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-07-14

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-07-14