OBWIESZCZENIE RGiGG.6733.9.2014

Białystok,dnia 1997.09.

Zabłudów, 3 czerwca 2014 r.

RGiGG.6733.9.2014

  • O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 3 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2012.647, z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn, budowie linii kablowych nn, przewidzianych do realizacji na części działek o nr geodezyjnym 466; 475 i 476 (droga gminna nr geod. 466 oraz grunty orne R-IVa), na gruntach w obrębie Kamionka, gmina Zabłudów.

Ponadto zgodnie z art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267, z późn. zm.), informuję, że zostały zebrane wszystkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia j.w.

W związku z tym, w ciągu 7 dni, od dnia skutecznego doręczenia niniejszego pisma, można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, przy ul. Rynek 8 (w godz. 700 -1500), pokój nr 205 i 214, zapoznać się z zebranymi materiałami, dowodami i żądaniami zgłoszonymi w w/w sprawie oraz wypowiedzieć się, co do nich.

Sprawa jest prowadzona z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15.

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

  • w Internecie pod adresem http://um-zabludow.pbip.pl/

  • w pobliżu miejsca inwestycji - na tablicy ogłoszeń w Kamionce;

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214- tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2014-06-04

Opublikował: Justyna Ostaszewska

Data publikacji: 2014-06-04