OBWIESZCZENIE RGiGG.6733.9.2014 z 9.05.2014

Białystok,dnia 1997.09.

Zabłudów, 09 maja 2014 r.

RGiGG.6733.9.2014

  • O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 09 maja 2014 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej SN/nn , budowie linii kablowych nn, przewidzianych do realizacji na części działek o nr geodezyjnym 466; 475 i 476 (droga gminna nr geod. 466 oraz grunty orne R-IVa), na gruntach w obrębie Kamionka, gmina Zabłudów.

Ponadto informuję, iż postanowieniem z dnia 09 maja 2014 r. przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone z uwagi na konieczność uzgodnienia projektu decyzji z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Starostwem Powiatowym w Białymstoku i Referatem Gospodarki Komunalnej UM w Zabłudowie.

Zgodnie z art.147 K.p.a. zawieszone postępowanie zostanie podjęte z urzędu po ustaniu przyczyn zawieszenia postępowania, to jest z chwilą uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień

Sprawa jest prowadzona z wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205 i 214, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15.

Obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

  • w Internecie pod adresem http://um-zabludow.pbip.pl/

  • w pobliżu miejsca inwestycji - na tablicy ogłoszeń w Kamionce

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

od....................

do....................

podpis................................

Sprawę prowadzi: Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. nr 205 ,214- tel.: (85) 718-81-00 w. 40,27

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Maksymiuk

Wprowadzający: Mirosław Maksymiuk

Data modyfikacji: 2014-05-12

Opublikował: Justyna Ostaszewska

Data publikacji: 2014-05-12