OBWIESZCZENIE RGiGG.6220.7.2014 Z 8 MAJA 2014

Obwieszczenie

RGiGG.6220.7.2014

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 106866 B Kolonia Zabłudów - Ostrówki - Dawidowicze z podziałem na odcinki:

1) od skrzyżowania z droga powiatową Nr 1477B „Zabłudów - Gnieciuki - Sieśki - Ostrówki” - działka nr geod. 253/1, do mostu przez rzekę Rudnia, o dł. ok. 1,8 km,

2) z miejscowości Ostrówki do miejscowości Dawidowicze, o dł. ok. 3,5 km, przewidzianego do realizacji na terenie obrębów Kolonia Zabłudów, Ostrówki, Pawły i Dawidowicze, gm. Zabłudów.

Data ogłoszenia: maja 2014 r.

Treść ogłoszenia: Burmistrz Zabłudowa zawiadamia, że w dniu 24 kwietnia 2014 r. wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 106866 B Kolonia Zabłudów - Ostrówki - Dawidowicze z podziałem na odcinki:

1) od skrzyżowania z droga powiatową Nr 1477B „Zabłudów - Gnieciuki - Sieśki - Ostrówki” - działka nr geod. 253/1, do mostu przez rzekę Rudnia, o dł. ok. 1,8 km,

2) z miejscowości Ostrówki do miejscowości Dawidowicze, o dł. ok. 3,5 km, przewidzianego do realizacji na terenie obrębów Kolonia Zabłudów, Ostrówki, Pawły i Dawidowicze, gm. Zabłudów.

Ponadto wystąpiono do organów ochrony środowiska tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Gmina Zabłudów

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15.

 Informację umieszcza się:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

  • w Internecie pod adresem http://um-zabludow.pbip.pl/

  • w pobliżu miejsca inwestycji - na tablicy ogłoszeń w Kolonii Zabłudów, Ostrówkach, Pawłach i Dawidowiczach.

Burmistrz Zabłudowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Maksymiuk

Wprowadzający: Mirosław Maksymiuk

Data modyfikacji: 2014-05-12

Opublikował: Justyna Ostaszewska

Data publikacji: 2014-05-12