OBWIESZCZENIE O NIEUZNANIU ZA STRONE POSTĘPOWANIA

Obwieszczenie

Zabłudów, 2 czerwca 2016 r.

RGiGG.6220.13.2016

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 353 t.j.), zawiadamiam, że Burmistrz Zabłudowa postanowieniem z dnia 2 czerwca 2016 r. odmówił dopuszczenia Stowarzyszenia „Protasy bez Skazy” z siedzibą w Protasach gm. Zabłudów, reprezentowanych przez Panią adwokat Izabelę B. Daniszewską-Stelmaszyńską i Pana adwokata Jakuba Radlmachera, do udziału na prawach strony w postępowaniu z wniosku Pana Adriana Minko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na głębokiej ściółce w obsadzie 960 sztuk, przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 74/15 obręb Protasy, gm. Zabłudów.

 Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią ww. postanowienia można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7:00-15:00, środy w godz.: 8:30-16:30.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wywieszono od dnia……………………….

do dnia……………………………………...

Pieczęć /podpis/:  

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2016-06-09

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2014-05-12