Obwieszczenie RGiGG.6220.12.2016

Obwieszczenie

Zabłudów, 10 czerwca 2016 r.

RGiGG.6220.12.2016

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 t.j.), w związku z art. 10 § 2 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23 t.j.)

podaję do publicznej wiadomości informację,

iż w dniu 10 czerwca 2016 r. wydano postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych miasta Zabłudów, obręb geod. 94 - miasto Zabłudów.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów

Ponadto zgodnie z art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016r., poz. 23 t.j.) informuję, że odstąpiono od zasady zapewnienia stronom czynnego udziału w danym stadium postępowania, t.j. wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15, środa 8.30-16.30.

Wywieszono od dnia……………………….

do dnia……………………………………...

Pieczęć /podpis/:    

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2016-06-16

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2012-12-21