Postanowienie stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie

Zabłudów, 11 maja 2016 r.

RGiGG.6220.3.2016

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t.), w związku z art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

 

podaję do publicznej wiadomości informację

że w dniu 11 maja 2016 r. wydano postanowienie stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi Zabłudów-Kudrycze, polegającej na wzmocnieniu nawierzchni poprzez czterokrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem w istniejących liniach rozgraniczających, przewidzianej do realizacji na działkach o nr geod. 97, 98 obręb m. Zabłudów, nr geod. 110, 118, 119 obręb Kucharówka, nr geod. 13 obręb Zagruszany, nr geod. 4, 14 (rzeka Czarna Kłoda),15 obręb Kowalowce, nr geod. 153/1, 153/2 obręb Żuki, nr geod. 529, 530, 531 obręb Pasynki, nr geod. 250/5, 250/3, 251, 448/4, 449/9 obręb Kudrycze gm. Zabłudów, a także o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji oraz możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami, dowodami oraz wypowiedzenia się co do nich, a także złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1, Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że zostały zebrane wszystkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Gmina Zabłudów.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu: w godz. 7-15, w środę w godz. 8:30-16:30.

Wywieszono od dnia……………………….

do dnia……………………………………...

Pieczęć /podpis/:  

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2016-05-13

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-07-24