Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego — ziemnego zbiornika wodnego w celu osuszenia gruntu, przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 230 położonej w obrębie Koźliki, gm. Zabłudów.

Data ogłoszenia : 28 sierpnia 2014 r.

Treść ogłoszenia : Burmistrz Zabłudowa zawiadamia, że w dniu 28 sierpnia 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego — ziemnego zbiornika wodnego w celu osuszenia gruntu, przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 230 położonej w obrębie Koźliki, gm. Zabłudów.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Państwo Anna i Tomasz Januszko.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15.

Burmistrz Zabłudowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Chmielewska - Nowik

Wprowadzający: Ewa Chmielewska - Nowik

Data modyfikacji: 2014-09-04

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2012-06-18