OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej


Zabłudów, 06 maja 2015 r.

RGiGG.6220.1.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., – Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocena oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 06 maja 2014 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przewidzianej do realizacji na działkach o nr geod. 413, 414, 415, 416 obręb Zabłudów, gm. Zabłudówna wniosek AJ Truck Sp. z o.o.

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku znak: WOOŚ-II.4242.6.2015.PL z dnia 06 marca 2015 r. oraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku nr 47/NZ/14, znak: NZ.4461.21.2015 z dnia 03 marca 2015 r.

Z aktami przedmiotowej sprawy każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania możezapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. 205w godzinach 700 – 1500, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów;

- w Internecie pod adresem http://um-zabludow.pbip.pl/;

- w pobliżu miejsca inwestycji – na tablicy ogłoszeń w Zabłudowie.

Burmistrz Zabłudowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Maksymiuk

Wprowadzający: Mirosław Maksymiuk

Data modyfikacji: 2015-05-12

Opublikował: Justyna Ostaszewska

Data publikacji: 2013-07-24