Obwieszczenie o wydaniu postanowienia ws budowy drogi gminnej Kol Zabłudów -Ostrówki - Dawidowicze

Obwieszczenie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ustawa z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. nr 199, poz. 1397)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 106866 B Kolonia Zabłudów – Ostrówki – Dawidowicze z podziałem na odcinki:

1) od skrzyżowania z droga powiatową Nr 1477B „Zabłudów – Gnieciuki – Sieśki – Ostrówki” – działka nr geod. 253/1, do mostu przez rzekę Rudnia, o dł. ok. 1,8 km,

2) z miejscowości Ostrówki do miejscowości Dawidowicze, o dł. ok. 3,5 km, przewidzianego do realizacji na terenie obrębów Kolonia Zabłudów, Ostrówki, Pawły i Dawidowicze, gm. Zabłudów, a także o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji oraz możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami, dowodami oraz wypowiedzenia się co do nich, a także złożenia ewentualnych uwag i wniosków.

Data ogłoszenia : 30 czerwca 2014 r.

Treść ogłoszenia : Burmistrz Zabłudowa zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2014 r. wydane zostało postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 106866 B Kolonia Zabłudów – Ostrówki – Dawidowicze z podziałem na odcinki:

1) od skrzyżowania z droga powiatową Nr 1477B „Zabłudów – Gnieciuki – Sieśki – Ostrówki” – działka nr geod. 253/1, do mostu przez rzekę Rudnia, o dł. ok. 1,8 km,

2) z miejscowości Ostrówki do miejscowości Dawidowicze, o dł. ok. 3,5 km, przewidzianego do realizacji na terenie obrębów Kolonia Zabłudów, Ostrówki, Pawły i Dawidowicze, gm. Zabłudów.

Ponadto zgodnie z art. 10 § 1, Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami), informuję, że zostały zebrane wszystkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Gmina Zabłudów

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15.

Burmistrz Zabłudowa

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

od....................

do....................

podpis................................

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Chmielewska - Nowik

Wprowadzający: Ewa Chmielewska - Nowik

Data modyfikacji: 2014-07-03

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2012-09-21