OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH RGiGG.6220.6.2014

O G Ł O S Z E N I E z dnia kwietnia 2008 r

Zabłudów, 29 lipca 2014 r.

RGiGG.6220.6.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 29 lipca 2014 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Zabłudów - Kowalowce, przewidzianego do realizacji na działkach o nr geod. 34/2, 96, 193 obręb Zabłudów oraz na działkach o nr geod. 46, 14 (rzeka Czarna Kłoda), 74 i 75/1 obręb Kucharówka gm. Zabłudów

W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji umarzającej postępowanie administracyjne oraz z dokumentacją sprawy.

Z aktami przedmiotowej sprawy każda zainteresowana osoba, podmiot lub strona postępowania może zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zabłudowie, ul. Rynek 8, w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pok. 205 w godzinach 700 - 1500, w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Chmielewska - Nowik

Wprowadzający: Ewa Chmielewska - Nowik

Data modyfikacji: 2014-07-30

Opublikował: Justyna Ostaszewska

Data publikacji: 2014-07-30