Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie

Na podstawie 21 ust. 2 pkt. 9), art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Wzmocnieniu nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1469B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Małe – Folwarki Wielkie od km 9+588 do km 11+223 (Gmina Zabłudów)”.

Data ogłoszenia : 22 lipca 2015 r.

Treść ogłoszenia : Burmistrz Zabłudowa zawiadamia, że w dniu 20 lipca 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wzmocnieniu nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1469B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Małe – Folwarki Wielkie od km 9+588 do km 11+223 (Gmina Zabłudów)”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15.

Od przedmiotowej decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Zabłudowa.

Burmistrz Zabłudowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Ewa Chmielewska - Nowik

Wprowadzający: Ewa Chmielewska - Nowik

Data modyfikacji: 2015-07-24

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2015-07-24