Obwieszczenie nr RGiGG.6220.17.2016

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „zbieranie i przetwarzanie odpadów realizowane na działce ew. nr 27/22 w obrębie Kuriany, lokalizacja Kuriany 75”.

Zabłudów, 20 grudnia 2016 r.

RGiGG.6220.17.2016

 

Obwieszczenie

 

   Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9, 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 j.t.)

 podaję do publicznej wiadomości informację

 o wydaniu w dniu 20 grudnia 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „zbieranie i przetwarzanie odpadów realizowane na działce ew. nr 27/22 w obrębie Kuriany, lokalizacja Kuriany 75”.

 

Decyzja została wydana na wniosek: BIOODPADY pl. Sp. z o.o., ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

 

 Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15, środa (godz. 8.30-16.30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/; oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Zabłudowie przy ul. Rynek 8.

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2016-12-22

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-12-22

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-11-09