Obwieszczenie Nr RGiGG.6220.15.2016

dotyczy budowy odcinka drogowego w m. Kuriany, gm. Zabłudów

Zabłudów, 21 października 2016 r.

 

RGiGG.6220.15.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

 

             Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 9 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

-     o wydaniu w dniu 21 października 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogowego w m. Kuriany, gm. Zabłudów, który składa się z odcinków publicznej drogi powiatowej Nr 1476B, publicznej drogi gminnej Nr 106899B oraz wewnętrznej drogi gminnej oznaczonej jako dz. o nr geod. 317 i 310, 356/3 położone w obrębie ew. Kuriany wraz z budową i przebudową zjazdów, obiektów inżynierskich i infrastruktury technicznej oraz budową kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, przystanków i oświetlenia oraz budowy i przebudowy ul. Gminnej (działka o nr geod. 76 położona w obrębie ew. Zagórki) w m. Białystok wraz z infrastrukturą techniczną oraz

-     o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

Decyzja została wydana na wniosek: Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15, środa (godz. 8.30-16.30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: http://um-zabludow.pbip.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Zabłudowie przy ul. Rynek 8.

                                                                                 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Data wytworzenia: 2016-10-25

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-10-25

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-08-19