Obwieszczenie Nr RGiGG.6220.14.2016 z 9 sierpnia 2016 r.

dotyczy przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 106869B na odcinku Halickie-Białostoczek

Zabłudów, 9 sierpnia 2016 r.

RGiGG.6220.14.2016


Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 j.t.), w związku z art. 10 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

podaję do publicznej wiadomości informację

że w dniu 9 sierpnia 2016 r. wydano postanowienie stwierdzającego brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 106869B na odcinku Halickie-Białostoczek z poszerzeniem istniejącego pasa drogowego o działki prywatne wraz z przebudową kolidującej infrastruktury uzbrojenia terenu, gm. Zabłudów,

a także o zebraniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji oraz możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami, dowodami oraz wypowiedzenia się co do nich, a także złożenia ewentualnych uwag i wniosków.


Ponadto zgodnie z art. 10 § 1, Kodeksu postępowania administracyjnego, informuję, że zostały zebrane wszystkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w pierwszej instancji.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Gmina Zabłudów.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu: w godz. 7-15, w środę w godz. 8:30-16:30.


Wywieszono od dnia……………………….
do dnia……………………………………...
Pieczęć /podpis/:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Wiesław Dąbrowski

Wprowadzający: Monika Hankowska

Data modyfikacji: 2016-08-17

Opublikował: Monika Hankowska

Data publikacji: 2016-08-17