Obwieszczenie Nr RGiGG.6220.14.2016 z dnia 6 sierpnia 2016 r.

dotyczy rozbudowy drogi gminej

Zabłudów, 6 września 2016 r.

RGiGG.6220.14.2016


Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

Na podstawie 21 ust. 2 pkt. 9 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23),


podaję do publicznej wiadomości informację

• o wydaniu w dniu 6 września 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi gminnej Nr 106869B na odcinku Halickie-Białostoczek z poszerzeniem istniejącego pasa drogowego o działki prywatne wraz z przebudową kolidującej infrastruktury uzbrojenia terenu, gm. Zabłudów” oraz
• o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Decyzja została wydana na wniosek: Gminy Zabłudów.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15, środa (godz. 8.30-16.30).
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: http://um-zabludow.pbip.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Zabłudowie przy ul. Rynek 8.


Wywieszono od dnia……………………….
do dnia……………………………………...
Pieczęć /podpis/:

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Wprowadzający: Monika Hankowska

Data modyfikacji: 2016-09-08

Opublikował: Monika Hankowska

Data publikacji: 2016-09-08