Obwieszczenie Nr RGiGG.6220.13.2016 z 26 sierpnia 2016 r.

dotyczy budowy drogi gminnej Nr 106855 B na odcinku Zagruszany – Zwierki

Zabłudów, 26 sierpnia 2016 r.

 

RGiGG.6220.13.2016

 

 

Obwieszczenie Burmistrza Zabłudowa

 

             Na podstawie 21 ust. 2 pkt. 9 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

 

 

podaję do publicznej wiadomości informację

 

  • o wydaniu w dniu 26 sierpnia 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 106855 B na odcinku Zagruszany – Zwierki wraz z budową i przebudową rowów, zjazdów, obiektów inżynierskich i infrastruktury technicznej, gmina Zabłudów oraz
  • o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 

Decyzja została wydana na wniosek: Gminy Zabłudów.

 

 Obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 205, w dniach pracy urzędu w godz. 7-15, środa (godz. 8.30-16.30).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabłudowie: http://um-zabludow.pbip.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Zabłudowie przy ul. Rynek 8.

 

                                                                                 

Wywieszono od dnia……………………….

do dnia……………………………………...

Pieczęć /podpis/:                                                                                           

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Wprowadzający: Monika Hankowska

Data modyfikacji: 2016-08-26

Opublikował: Monika Hankowska

Data publikacji: 2016-08-26