Obwieszczenie RGiGG.6220.13.2015, z dnia 16 października 2016 r.

Zabłudów, 14 października 2016 r.

RGiGG.6220.13.2015

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie z art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), dalej ustawa ooś, zawiadamiam strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory na głębokiej ściółce w obsadzie 960 sztuk bydła (608 DJP), przewidzianego do realizacji na działce o nr geod. 74/15 obręb Protasy, gm. Zabłudów.

            Przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie zostanie wydana nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Materiał dowodowy dostępny będzie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie przy ul. Rynek 8, w godzinach 700 -1500, środa w godzinach 830 -1630 (pokój nr 205), pod numerem telefonu 85 71 88 100, wew. 40.

            Równocześnie, na podstawie art. 36 Kpa, zawiadamiam, że postępowanie administracyjne w tej sprawie, nie mogło być zakończone w ustawowym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność zapewnienia stronom możliwości udziału w postępowaniu. Nowy termin załatwienia sprawy został wyznaczony na dzień 10 grudnia 2016 r.

 

 

 

Wywieszono od dnia:……………do dnia…………………

Pieczęć /podpis/:                                                                                                       

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Piktel

Wprowadzający: Monika Hankowska

Data modyfikacji: 2016-10-17

Opublikował: Monika Hankowska

Data publikacji: 2016-10-17